Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3535
Search

Payment : วิธีการชำระเงิน


วิธีชำระค่าบริการ
  •  จ่ายชำระค่าบริการเป็นรายปี
  •  ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาศรีสมาน  เลขที่ 980-2-06242-4

  หมายเหตุ :  การชำระค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน หากมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมต่างๆ

  • หลังจากโอนเงินแล้ว

    กรุณา Fax หลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip)  มาที่ แผนกการเงินและบัญชี Fax : 0-2739-5910
    พร้อมระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ หรือส่ง E-mail ใบ Pay-in Slip
    มาที่ accountcm@prosoft.co.th พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดดังนี้
          - ระบุชื่อบริษัทและที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
          - ระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย  
 

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ

     โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม “ บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด ”
287 ม. 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 


     กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่ ข้อมูลด้านล่างนี้
287 ม. 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
(ที่อยู่สำนักงานจัดทำบัญชีของบริษัทฯ)

     ทางบริษัทฯจะจัดส่ง ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว

 
Service
Complain
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
TACThai
B2BThai